Inne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2011 nr. 123, poz. 698 z późn. zm.)

 

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

Finanse i Księgowość

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  1047,  z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 r poz. 1827 z późn. zm.)

Prawo Pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1666, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016 r poz. 902, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. 2016 r poz. 2217)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t.j. Dz.U. 2014 r poz. 1877, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844)

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Oświata

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2015 poz. 45 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)