Inne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020, poz. 164 z późn. zm.)

 

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1720)

Finanse i Księgowość

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270, z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.  120,  z  późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.226 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r.  poz. 361 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2024 poz. 104)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023r. poz. 2383 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 r poz. 2111)

Prawo Pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1465)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2023 r poz. 530)

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. 2023 r poz. 1690)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2024 nr 61)

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2024 poz. 288)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

Oświata

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2024 poz. 152 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 2023 poz. 984 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2023 poz. 1448)