Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych                  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848), zwana dalej ustawą. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.coafsip.pl

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niezgodność z ustawą – strona zawiera treści zawierające text graficzny.
  • niezgodność z ustawą – strona zawiera materiały bez transkrypcji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11 lutego 2021 roku. Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: coafsip@coafsip.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości,      po zastosowaniu wyżej opisanej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej
Stronę internetową opublikowano: 2017-11-16.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej
Istotna zmiana zawartości polegająca w szczególności na zmianie wyglądu i struktury prezentowanych informacji oraz na zmianie sposobu publikowania informacji miała miejsce: 2020-12-01.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Ocenę dostępności cyfrowej dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu


Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie
ul. Piotrkowska 13
95-080 Tuszyn
Osobą wyznaczoną do przyjmowania wniosków w zakresie dostępności cyfrowej jest: Malwina Wójcik – koordynator ds. dostępności,  z  którą  można  kontaktować się pod numerem telefonu: 48 42 614-34-51.

Utworzone na stronie internetowej skróty klawiaturowe
W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

  • Tab – przejście do następnego elementu
  • ShiftTab – przejście do poprzedniego elementu
  • Enter – zatwierdzanie wybranego elementu
  •  – przesunięcie strony w górę
  •  – przesunięcie strony w dół
  • Ctrl +  – powiększanie elementów strony internetowej
  • Ctrl – – pomniejszanie elementów strony internetowej

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych


Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie zajmuje parter dwukondygnacyjnego budynku z wejściem głównym, do którego prowadzi  utwardzony i równy chodnik z głównej ulicy. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnychi nie jest poprzedzone schodami, posiada natomiast próg     o wysokości 4 cm. Za drzwiami wejściowymi o szerokości 90 cm, które otwierają się na zewnątrz budynku znajdują się schody składające się z pięciu stopni w dół i nie posiadające poręczy.  Hol budynku zabezpieczony jest drugimi  drzwiami przy których, po prawej stronie na wysokości 1,45m znajduje się oznaczony domofon. Domofon ułatwia kontakt z pracownikami odpowiednich działów COAFSiP. Nie ma rozkładu pomieszczeń budynku dostępnego w sposób dotykowy i głosowy, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracownika Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie, który pojawi się przy wejściu po usłyszeniu dzwonka domofonu.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność tłumacza języka migowego
Centrum  Obsługi  Administracyjno  Finansowej  Szkół i Przedszkoli w Tuszynie  nie zapewnia osobom niesłyszącym i słabosłyszącym możliwości komunikowania się za pomocą języka migowego.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
COAFSIP w Tuszynie nie posiada aplikacji mobilnej.

Możliwość powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej
Powyższe kwestie zostały opisane w sekcji „Informacje zwrotne i dane kontaktowe”.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe oraz sposoby zgłaszania spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich