KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna COAFSiP w Tuszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy: Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: COAFSiP w Tuszynie, ul. ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn lub telefonując pod numer: 42 614-34-51. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Filipiaka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: t.filipiak@secmed.pl; Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji czynności urzędowych związanych z powierzonymi przez Gminę Tuszyn zadaniami obsługi administracyjnej szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy, jako Podmiot Przetwarzający na rzecz innych administratorów (szkół, przedszkoli, Gminy). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie. Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub zawarcia umowy. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, w tym również wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i podatkowych. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4, do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie – w przypadku danych podanych dobrowolnie, do upływu czasu określonego w przepisach prawa nakazujących przechowanie danych (obowiązek archiwizacyjny), do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących wykonania umowy. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Potwierdzam