Tuszyn, dnia 06 sierpnia 2018 r

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

COAFSiP. 271.08-09.2018.AP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający- Centrum Obsługi Administracyjno – Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie działając na podstawie art. 92 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w roku szkolnym 2018/2019” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

1. Za najkorzystniejsze uznano:

Na trasie nr 1, 2, 3 i 4 ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

PUH NKM Mariusz Nowak, Rydzyny 75, 95-200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wymieniony wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 2 nie podlegała odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena 60 %
i 40 % aspekty środowiskowe) otrzymała najwyższą punktację na trasach nr 1, 2, 3, 4.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyło 2 wykonawców.

3. Informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty:

 

Nr

oferty

 

 

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 

                 

Liczba uzyskanych punktów

 

 

Trasa Nr 1

 

 

Trasa Nr 2

 

 

Trasa nr 3

 

 

Trasa Nr 4

1 Usługi Transportowe Przewóz Osób i Towarów Bogdan Pokora, 95-080 Tuszyn, ul. Zielona 12

 

 

cena

 

 

cena

 

 

cena

 

 

cena

 

46,78

Aspekt środowiskowy  

Aspekt

środowiskowy

 

Aspekt środowiskowy  

Aspekt środowiskowy  

 0

  Liczba punktów

razem:

Brak oferty

  Brak oferty  

Brak oferty

    46,78
2 PUH NKM Mariusz Nowak, Rydzyny 75, 95-200 Pabianice

 

 

cena

 

 

60

 

cena 60 Cena 60 Cena 60
Aspekt środowiskowy

 

 

10

Aspekt środowiskowy

 

 

10

Aspekt środowiskowy

 

 

10

Aspekt

środowiskowy

 

 

10

  Liczba punktów

razem:

70 70 70 70

4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniło 2 ( dwóch) wykonawców.

5. Informacja o ofertach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych nie było ofert, które podlegały wykluczeniu.

6. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy nie było ofert, które podlegają odrzuceniu.

7.Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty